Back

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565-2566

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565-2566


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading