Back

รองศาสตราจารย์ดรประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานด้านศาสนพิธี รัฐพิธี และราชพิธี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading