Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading