Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 1/2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading