Back

รองศาสตราจารย์ดรประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading