Back

รองศาสตราจารย์ดรประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาวิชาการ ประวัติศาสตร์ สายมูในสังคมไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading