Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดี คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ และนายสะอาด ศิริโชติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading