Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตด้วยมิตรช่วยกัน สัมพันธ์น้องพี่ มีเครือข่ายคู่ใจ

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตด้วยมิตรช่วยกัน สัมพันธ์น้องพี่ มีเครือข่ายคู่ใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading