Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ SSKRU OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้าน สู่รั้วมหาวิทยาลัยและโครงการส่งเสริมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567

พิธีเปิดโครงการ SSKRU OPEN HOUSE 2024 เปิดบ้าน สู่รั้วมหาวิทยาลัยและโครงการส่งเสริมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading