Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี กำกับกองนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ นายสะอาด ศิริโชติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมประชุมชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading