Back

รองศาตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต ศิรวงค์เดชา ผู้ช่วยอธิการบดี นำบุคคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading