Back

รองศาตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “เสริม สร้าง สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม Happy University ในแผนการดำเนินงาน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “เสริม สร้าง สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading