Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading