Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากรรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading