Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้อนรับ นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ พร้อมคณะ ในการปรึกษาหารือการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading