Back

ดร. ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (กระบวนการจัดทำโครงร่างองค์กร : OP) EdPEx


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading