Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนและร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (CYF)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading