Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำวิจัย”

โครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำวิจัย”


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading