Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมส่งกำลังใจและให้โอวาทนักศึกษา บุคลากรและโค้ชผู้คุมทีม เดินทางร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ” ภูพานเกมส์ “

ต้อนรับอธิการบดี California Miramar University (CMU)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading