Back

รองศาสตรจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร งานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Chitpasong Vazquez อธิการบดีและประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร California Miramar University (CMU) สหรัฐอเมริกา

ต้อนรับอธิการบดี California Miramar University (CMU)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading