Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน )


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading