Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading