Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคณะ ในการประชุมร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading