Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ ในนามตัวแทนผู้จัดโครงการฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading