Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2566 และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2566 และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading