Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2566

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2566 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร9) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading