Back

โครงการประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2566 และโครงการนิทรรศการการแสดงผลงานและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษานักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

โครงการประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2566 และโครงการนิทรรศการการแสดงผลงานและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษานักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading