Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรัทธาธรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมียอดบริจาคกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 49,999 บาทถ้วน

19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. ณ วัดป่าศรัทธาธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าศรัทธาธรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมียอดบริจาคกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 49,999 บาทถ้วน


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading