Back

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งให้มีการจัดการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง การอบรมมีทั้งรูปแบบออนไลน์และ on site และผู้ที่จะผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องเข้าอบรมตามจำนวนหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 3 โมดูลโมดูลละ 12 ชั่วโมง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading