Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม “SSKRU Start Up Hackathon 2023” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม “SSKRU Start Up Hackathon 2023” ครั้งที่ 1 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading