Back

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00 น นะหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งให้มีการจัดการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในรุ่นนี้ จำนวน 280 คน ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง การอบรมมีทั้งรูปแบบออนไลน์และ on site และผู้ที่จะผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องเข้าอบรมตามจำนวนหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 3 โมดูลโมดูลละ 12 ชั่วโมง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading