Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี และหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี และหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมรับฟังและเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading