Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรด้านภูมิทัศน์ และบุคลากรด้านรักษาความสะอาด ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้สถาบันน่าอยู่ น่าเรียน มีความพร้อมและปลอดภัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าประตู 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรด้านภูมิทัศน์ และบุคลากรด้านรักษาความสะอาด ร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้สถาบันน่าอยู่ น่าเรียน มีความพร้อมและปลอดภัย ชึ่งในทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมรวมกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดตามบริเวณจุดที่รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading