Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 9901 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีคณะกรรมการจากโดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการจากชุมชนต่างๆเข้าร่วมเพื่อรับฟังแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading