Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมเพื่อรายงานข้อมูลในการดำเนินงาน และกำหนดทิศทางในการทำงานในห้วงระยะเวลาถัดไปร่วมกัน ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading