Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้กำหนดจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและนโยบายภาครัฐ และนำความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนำไปสู่ การแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading