Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

การประชุมจัดทำโครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading