Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์

วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในนามตัวแทนผู้จัดกิจกรรม จิบกาแฟแลงาน สานสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะพูดคุยในกิจกรรม “จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading