Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตศิษย์เก่า และนักศึกษาของคณะร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading