Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับฟังผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 อยู่ระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.80)

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร เข้ารับฟังผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการดำเนินงาน ในภาพรวม มีการดำเนินงานระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.80) เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับ “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณทิต (คะแนนเฉลี่ย 4.54) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.91)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading