Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รีบเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

1.รองศาสตราจารย์ สุธิดา เลขะวัฒนะ

2.อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

3.นายกัมปนาท อาชา

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ทองแพง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading