Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร. เจษฎา ชาตรี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมอบเสื้อกาวน์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

ณ อาคารพัชรกิตติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร. เจษฎา ชาตรี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมอบเสื้อกาวน์ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 182 คน และผู้ปกครองจำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการสาธารณสุขตลอดจนให้นักศึกษามีความ ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเกียรติแห่งวิชาชีพการสาธารณสุข พร้อมที่จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชุมชนที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประชาชน และประเทศชาติในอนาคต


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading