Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 12 คุณพุดตาน ดิเรกไพลิน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาศรีสะเกษ คุณโกเศียร นนทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 12 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีอาจารย์ ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้มีความมั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืนในขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย และทรัพยากรที่มีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไปในการดำเนินการโครงการดังกล่าว คณะบริหารธุรกิจและการบัญซึมหาวิทยาลัยราชกัฏศรีสะเกษ ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกชุมชนในตำบลพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading