Back

รองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรศรีพฤทเธศวร ครั้งที่ 2”

วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ชั้น 1 รองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรศรีพฤทเธศวร ครั้งที่ 2” ให้กับนางสาวรัตนาภรณ์ หอมหวล จากคณะหมอลำ “สาวน้อยเพชรบ้านแพง”สาขาศิลปะการแสดง โดยได้ดำเนินการการคัดเลือกบุคคลที่อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน ตลอดจนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการคัดเลือก ตลอดจนเผยแพร่ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สาธารณชน เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความซาบซึ้ง และความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับโล่รางวัลไปประยุกต์ใช้ สร้างโอกาส และก่อเกิดเป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ประจำปีพุทธศักราช 2566 จำนวน 9 ท่าน (ซึ่งได้จัดพิธีมอบรอบแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 8 ท่าน)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading