Back

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 9:00 น. ณ.หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัสา พลนิล ประธานกรรมการฝึกซ้อมชี้แจงระเบียบปฏิบัติ โดยการฝึกซ้อมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 และจะมีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading