Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงในติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงานฯ ในครั้งนี้

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบีบทอง ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงในติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงานฯในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวแสดงความยินดีกับพี่ๆ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 โดยแสดงความยินดีในการก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง ของรุ่นพี่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับหมวกพยาบาล รับเข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ในติงเกลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนสู่การนำความรู้ไปฝึกปฏิบัติงานในอนาคต


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading