Back

จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะพูดคุยในกิจกรรม “จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ์” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading