Back

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2566 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Online และ Onsite ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading