Back

อาจารย์เดชณรงค์ วนสันเทียะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ครั้งที่ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะกรรมการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ภูพานเกมส์” ครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีอาจารย์เดชณรงค์ วนสันเทียะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานฯดำเนินการประชุมในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading