Back

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ในนามประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องทวี กองศรีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี ในนามประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งกำหนดให้วันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นวันซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิมธิผลมากยิ่งขึ้น


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading